Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа“

Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

МОТИВИ

През 2016 г. Главна дирекция «Заетост, социални въпроси и приобщаване» към Европейската комисия подкрепи финансово разширяването на обхвата на SHARE за всички държави-членки на Европейския съюз, вкл. и за България. SHARE e определен като първият консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (SHARE-ERIC) през март 2011 г.

SHARE предоставя публично, без заплащане, целия масив международни и национални данни за всички обхванати държави – за целите на научните изследвания. Тези висококачествени и уникални по рода си публични данни са основа на многобройни научни и приложни публикации и повишават обществената ангажираност спрямо демографската промяна, здравословния начин на живот и други социални предизвикателства.

Демографската криза като комплексен феномен е стратегическо предизвикателство както за Европейския съюз, така и за България. Високото качество на данните от SHARE и уникалната възможност да се анализират първите по рода си данни от 7-ма вълна за България дават силен шанс за развитие на научно-изследователския капацитет на българските докторанти, млади учени и изследователи.

Инфраструктурният проект „Нови възможности във връзка с ИКТ-базирани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE ERIC”, финансиран от Министерство на образованието и науката в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура включва и организиране на тази програма за малки грантове – като една от стъпките за стимулиране използването на данни от SHARE за научни изследвания и за публични политики, основани на доказателства.

ЦЕЛ

Проект „Нови възможности във връзка с ИКТ- базирани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE ERIC“ с национален консорциум SHARE ERIC – България (Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН и Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура осигурява възможност за докторанти, млади учени или изследователи да подготвят научноизследователски публикации, основани на данни от SHARE.

Основната цел на тази програма за малки грантове е да стимулира и насърчи изследователската работа на основата на количествени, сравнителни, лонгитюдни данни от SHARE, чрез:
– извършване на научно-изследователски проект върху нови и оригинални идеи на основата на данните от SHARE;
– създаване на научни разработки и публикации с ясно изразена полза за българското общество;
– финансово обезпечаване, което подпомага научно-изследователската работа с лонгитюдни сравнителни данни от SHARE.

Данните от SHARE 7 вълна са достъпни безплатно, след регистрационна процедура за индивидуален достъп. Подробности са посочени на следния линк.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА – общо 6 000 лв. (шест хиляди лева) за 2019 г. Общият бюджет се разпределя в зависимост от спечелилите малък грант кандидати. Ще бъдат одобрени до три проектни предложения. В следващ етап на програмата (2020 г.) предстои да се предложат възможности за финасиране на повече предложения.

 

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Основни принципи

Програмата за малки грантове по SHARE се основава на конкурсен принцип – чрез подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания:
– научно-изследователската тематика да бъде актуална и на високо научно равнище;
– научно-изследователската разработка да бъде на основата на анализ на данни от SHARE – 7-ма вълна.
– да е посочен план за използване и разпространение/внедряване на научните резултати;
– да включва детайлна работна програма за периода на проекта;
– да включва научни издания, към които ще се адресира научно-изследователският проект за публикация.

Националният координатор по проекта – екипът от ИИОЗ-БАН – организира и контролира изпълнението на програмата, разработва правилата за допустимост на проектните предложения и ги одобрява за финансиране.

Всеки кандидат (докторант, млад учен или опитен изследовател) има правото да участва в конкурса с едно проектно предложение.

Кандидатства се с научен проект, в който участват един или повече изследователи, който ще доведе до една научна публикация, основана на данни от SHARE. При одобрение, финансирането е за един научен проект, независимо колко участника са включени в изпълнението му.

Одобрените проекти получават финансиране до 2000 лв., като средствата се отпускат при успешно приемане на отчет по проекта в края на проектния период, приета за печат или подадена научна публикация в национално или чуждестранно реферирано издание.

Проектите са с продължителност от 3 (три) месеца: от 13.05.2019г до 13.08.2019 г.

Допустими кандидати

Право да кандидатстват с проектно предложение имат докторанти, млади учени или изследователи, които покриват изброените по-долу изисквания:
– млади учени до 35 г. към датата на подаване на проекта;
– редовни докторанти – задочни или свободни докторанти;
– докторанти, отчислени с право на защита;
– опитни учени и изследователи – притежаващи ОНС „доктор“.

Допустими разходи

Тази програма за малки грантове предоставя фиксирана сума за допълнително възнаграждение на докторант, млад учен или опитен учен/изследовател, без да отчита разходи, различни от допълнителното възнаграждение. Програмата не финансира командировки, такси правоучастие и други разходи.

При одобрение за финансиране на дадено проектно предложение се подписва граждански договор между ИИОЗ-БАН и одобрения кандидат (докторант, млад учен или опитен изследовател). В случай на неизпълнение на задачите от работната програмата по проекта, планираните по програмата средства не се изплащат.

Процедура за кандидатстване

Кандидатства се с проектно предложение, което трябва да съдържа:
– Тема (заглавие) на проекта; Кратка анотация на проекта (до 500 знака), с акцент върху това какви данни от SHARE ще бъдат анализирани, къде ще се публикува научното изследване и какъв е очакваният ефект за обществото;
– Описание на проектното предложение (максимум до три страници), което съдържа актуалност на темата, състояние на изследванията, цел и задачи, очаквани резултати и приноси; Специално внимание да се отдели на опис на променливите от SHARE, които ще се анализират в контекста на предлагания проект, методите за анализ и използваният програмен продукт. Могат да бъдат анализирани данни както само за България, така и в сравнение с други държави. Това също е необходимо да се посочи изрично с кратка обосновка на избора.

Изискванията за цитиране на данни от SHARE са посочени подробно на следния адрес:
– Детайлна работна програма с ясно дефинирани задачи за периода на програмата (до 1 стр.);
– Професионална биография на кандидата в Europass формат на български език с актуални контакти – телефон, адрес и електронна поща;

ВАЖНО!!! Документите за участие се подават в един екземпляр на хартиен и електронен носител на адрес: София 1000, ул. Сердика 4, стая 102 за Екатерина Маркова или на ул. Московска 13А – за Диана Ненкова. Документите се изпращат и на електронната поща на проекта: info@share-eric-bulgaria.bg

Отчитане на проектите

Проектите се отчитат в края на програмата (август, 2019), с приета или излязла от печат публикация. В противен случай – средства по програмата не се отпускат. Подава се пълния текст на публикацията и служебна бележка, за това че е приета за печат. При положение, че е излязла от печат – пълния текст на публикацията и сканирано копие на изданието в PDF, където е отпечатана – корица, съдържание и статия. Същото важи и за електронни издания.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ

Очакваният ефект е да се стимулира и насърчи използването на данни от SHARE за научни изследвания по актуални теми за България в национален и международен аспект.

Срокове за изпълнение на програмата:

1. Обявяване на програмата и условията за кандидатстване на сайта на проекта –23.04.2019 г.
2. Срок за подаване на документи за участие – 7.05.2019 г.
3. Срок за оценяване на проектите –13.05.2019г.
4. Срок за отчитане на проектите – 13.08.2019г.

Одобрените проекти за финансиране се обявяват на сайта на проекта.