Боряна Богданова

Доц. д-р Боряна Богданова е преподавател към катедра „Статистика и иконометрия“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като от 2016 г. до момента е ръководител на Кариерния център към същия факултет. Тя е един от основателите на магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“, в рамките на която преподава базови курсове в областта на статистическия анализ и обработка на големи масиви от данни.

Боряна е активен член и ментор към Data Science Society. Изследователските й интереси са в областта на предсказващото моделиране (Predictive Modelling), анализа на времеви редове (Time Series Analysis), уейвлет анализ (Wavelet Analysis), емпирични и поведенчески финанси.

Има редица публикации в реферирани и индексирани научни списания, както и значителен опит като член на екип и ръководител на научно – изследователски проекти. В рамките на проекта SHARE отговаря за разработването на електронно учебно съдържание, базирано на получените по проекта резултати.