SHARE-COVID: социално, поведенческо, здравно и икономическо въздействие на COVID-19 върху хората на 50 и повече години

Избухването на пандемията от Коронавирус удари и SHARE в средата на 8-ма вълна от събиране на данни и през март 2020 г. теренната работа по метода „лице в лице“ трябваше да бъде спряна във всички участващи държави. През юни 2020 г.

SHARE рестартира теренната работа и успешно проведе ново „SHARE COVID-19 проучване“. Тъй като SHARE-ERIC предоставя отлична научна инфраструктура за проучване на ефектите от пандемията, трансформирахме методиката за набиране на данни от „лице в лице“ на телефонни интервюта и разширихме проучването чрез целенасочени, специфични за Коронавирус пандемията въпроси за положението на хората на възраст 50 и повече години в 27 европейски държави и Израел. Първите резултати от това проучване се очакват в началото на 2021 г. За да се анализират дългосрочните ефекти от пандемията и решението за епидемиологично ограничаване, през пролетта на 2021 г. ще бъде събрана информация от втора вълна на SHARE COVID-19 въпросника. В допълнение, редовният Панел SHARE се планира да бъде направен през есента на 2021 г. По този начин получената информация от проучването SHARE COVID-19 може да бъде съчетана с информацията от панелното проучване SHARE.

Европейската комисия подкрепя новия изследователски проект SHARE COVID-19 (SHARE-COVID) чрез финансиране посредством „Хоризонт 2020“ и инициативата за глобален отговор на коронавируса (съобщение от 11 август 2020 г.). Всяка държава, част от SHARE трябва да съфинансира теренната работа (25%) в съгласие с правилата на Европейската комисия. В момента работим усилено, за да успеем да проведем SHARE COVID-2 през пролетта на 2021 година.

Въпросникът SHARE COVID-19:

Въпросникът обхваща най-важните жизнени области за хората на 50 и повече години (и техните съпрузи/партньори) и задава конкретни въпроси за инфекции и промени в живота по време на затварянето (lockdown):

Здраве и здравно поведение

Общо здравословно състояние преди и след пандемията от COVID-19, изпълняване на мерки за безопасност (напр. Социално дистанциране, носене на маска и др.)

Психично здраве

Тревожност, депресия, проблеми със съня, самота преди и след пандемията от COVID-19

Инфекции и здравеопазване

COVID-19 симптоми, тестване за SARS-CoV-2 и хоспитализация, пропуснато медицинско лечение, удовлетворение от леченията

Промени в трудова и икономическа ситуация

Безработица, закриване на бизнес, работа от вкъщи, промени в работно време и доходи, финансова подкрепа

Социални мрежи

Промяна в личните контакти със семейство и приятели, предоставяна и получена помощ и подкрепа, получена и дадена лична грижа.

Въздействие на политиките – разработване на подобрени здравни, икономически и социални политики в следните, наред с други, направления:

  • Непредвидени икономически, социални и здравни последици от решенията за контрол на епидемията
  • Разбиране на въздействието на затварянето (lockdown) върху здравето и здравословното поведение
  • Анализ на последиците за пазара на труда
  • Въздействие на пандемията и затварянето върху неравенството в доходите и богатството
  • Смекчаване на ефектите от решенията за контрол на епидемията върху социалните взаимоотношения
  • Подобряване на бъдещите противоепидемични мерки, като се вземат предвид географските модели на заболяването и тяхната връзка със социалните модели
  • Изследване на начините за подобряване на избора на жилища и условия на живот на по-старото поколение.

Ползи за изследователите – в глобален и интердисциплинарен аспект:

  • Измерване на различията между 27 европейски държави и Израел във времето
  • Сравнимост на данните в глобален мащаб с дъщерни, хармонизирани проучвания на процесите на стареене
  • Използване на данни от предишни вълни на SHARE позволява сравнение на социално-икономическото въздействие на тази Covid-19 криза с предишни кризи, например икономическата криза през 2008 г.
За по-подробна информация за методологичните адаптации и иновациите на този нов въпросник:

Scherpenzeel, A., Axt, K., Bergmann, M., Douhou, S., Oepen, A., Sand, G., Schuller, K., Stuck, S., Wagner, M., & Börsch-Supan, A. (2020). Collecting survey data among the 50+ population during the COVID-19 outbreak: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Survey Research Methods, 14(2), 217-221.