Успешно проведен специализиран семинар: SPSS за начинаещи (второ ниво) – работа с easySHARE

На 14 и 17 октомври 2022 г. в компютърната зала на Научноизследователския център на SHARE ERIC България в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски, успешно проведохме специализиран семинар за начинаещи на тема: Работа с файлове с данни от EASY SHARE и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения. Лекторката и автор на семинарната програма доц. д-р Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“ УНСС и Институт за изследване на образованието) въведе участниците във възможностите да използват специализирания агрегиран модул easySHARE (DOI:10.6103/SHARE.easy.800), който за разлика от основните бази данни, съдържа информация за всички респонденти и за всички публикувани в момента вълни в един файл. Семинарът обхвана теория и практически упражнения при използване на различни основни статистически методи за анализ. В семинара участваха магистри, докторанти и изследователи от различни образователни и научни организации (СУ, ЮЗУ, УНСС, ИФС-БАН). Доц. Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова взеха активно участие в дискусиите с детайлна информация за специфики на събраната за България информация в рамките на SHARE, за възможностите за бъдеща изследователска работа и аналитичните възможности на easySHARE.

 

Семинарът е възможен благодарение на проект към НПКНИ 2020-2027 г. – Консорциум SHARE ERIC Bulgariа за научната инфраструктура за Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE (Споразумение № Д01-264/19.11.2021 г. между МОН и ИФС-БАН).