Успешно проведен специализиран семинар: SPSS за начинаещи – SHARE CORONA

На 6 и 8 март 2024 г. в компютърната зала на Научноизследователския център на SHARE ERIC България в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски успешно проведохме специализиран семинар за начинаещи (второ ниво) на тема: Работа с файлове с данни от SHARE CORONA (Wave 8 COVID-19 Survey и Wave 9 COVID-19 Survey) и основни методи за анализ от статистическата теория за изводи и заключения. Лектор и автор на семинарната програма е доц. д-р Екатерина Тошева – катедра  „Статистика и иконометрия“ УНСС и Институт за изследване на образованието. Тя въведе  участниците във възможностите да използват специализираните бази данни от  SHARE CORONA (Wave 8 COVID-19 Survey8.0.0 DOI: 10.6103/SHARE.w8ca.800; Wave 9 COVID-19 Survey8.0.0 DOI: 10.6103/SHARE.w9ca.800). Семинарът обхвана теория и практически упражнения при използване на различни основни статистически методи за анализ. В семинара участваха магистри, докторанти и изследователи от различни образователни и научни организации (СУ и ИФС-БАН). Доц. Габриела Йорданова и доц. д-р Екатерина Маркова взеха активно участие в дискусиите с детайлна информация за специфики на събраната за България информация в рамките на SHARE, за възможностите за бъдеща изследователска работа и аналитичните възможности на SHARE CORONA.

 

Семинарът е възможен благодарение на проект към НПКНИ 2020-2027 г. – Консорциум SHARE ERIC Bulgariа за научната инфраструктура за Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE (Споразумение № Д01-142/26.06.2023 г.   между МОН и ИФС-БАН).