Уебинар за напреднали – Изследване на зависимости при данни от SHARE чрез логистични вероятностни модели

На 11 и 12 ноември 2021 г. успешно проведохме специализиран уебинар за напреднали на тема: Анализ на данни от SHARE Corona чрез логистични вероятностни модели. Лекторката и автор на семинарната програма доц. Екатерина Тошева (катедра „Статистика и иконометрия“ УНСС и Институт за изследване на образованието) въведе участниците във възможностите да се използват логистични вероятностни модели за целите на научни изследвания върху данните от панелното изследване SHARE и SHARE Corona. Уебинарът обхвана теория и практически упражнения при използване на различни разновидности на мултиноминална и ординална логистична регресии. В уебинара активно участваха студенти и докторанти от различни образователни и научни организации (СУ, ЮЗУ, НБУ, ИФС-БАН). Асенка Христова, изпълнителен директор на Институт за изследване на образованието сподели акценти от своя дългогодишен изследователски опит в сферата на макроикономическите и социални изследвания. Доц. Габриела Йорданова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова взеха активно участие в дискусиите с детайлна информация за направените до момента български научни публикации, основани на SHARE и за възможностите за бъдеща изследователска работа. 

 

Серията уебинари са възможни благодарение на проект към НПКНИ 2017-2023 г. – Консорциум SHARE ERIC Bulgariа за научната инфраструктура за Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE (Споразумение № Д01-380/18.12.2020 г. между МОН и ИФС-БАН).