Желю Владимиров

Желю Владимиров е доктор на икономическите науки и професор в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент охридски“. Води лекционни курсове по УЧР, Организационна промяна и развитие, Управление на иновациите. Бил е два мандата заместник декан на факултета и един мандат зам. ректор на Софийския университет. Специализирал е в Париж (EHESS – 1987), Испания (IISL – 1996), Гърция (Атински университет по икономика и бизнес – 2002), САЩ (Университет Джордж Вашингтон – 2006), Обединеното кралство (Университет Съри – 2013–2015). Доктор хонориус кауза на Университета Нюшател, Швейцария от 1999 г.

Основните му интереси са в областта на икономическата социология и конкурентоспособността на малките и средните предприятия. Има над 100 публикации, сред които 9 в списания с импакт фактор или импакт ранг. Участвал е в над 30 национални и международни проекти, като е бил ръководител на 15 от тях. Последните му участия са в проекти като: 2012 – 2013, ICT – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions (FASTER), 518894-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3MP – ръководител за България; 2013-2015, MARIE CURIE Fellowship, Key factors for the SMEs competitiveness in the context of globalisation (SMEs Competitiveness), Intra-European Fellowships (IEF) FP7-PEOPLE-2012-IEF, Grant Agreement Number 327405.

В проекта SHARE е ръководител на екипа от СУ, като партньор.

jeve@feb.uni-sofia.bg