СУ „Св. Климент Охридски”

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Стопанският факултет е сред водещите институции в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки (вж. World Bank, 2002).

Според „Рейтинг на университетското икономическо образование в България”, изготвен от Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР), завършилите СУ са най-предпочитаните кадри от страна на работодателите.

В други класации през последните години. Стопанският факултет на Софийския университет неизменно е на първо или второ място сред най-добрите икономически академични институции в България.

В официалната рейтингова система за висшите училища в България за 2014 СУ – Стопанският факултет е първи в направленията Икономика и Администрация и управление сред българските университети.

През 2015 и 2016 г. Стопанският факултет заема първо място в рейтинговата система в обучението по икономика в страната сред всички висши училища.

В официалната рейтингова система за висшите училища в България за 2017 СУ – Стопанският факултет отново е първи и в двете направления-Икономика и Администрация и управление сред всички български университети.

Класация на българските университети.

Студентите, завършили факултета, се реализират успешно поради четири основни предимства: добрата икономическа и юридическа подготовка, задълбоченото приложение на количествени методи в икономическия и управленския анализ, високото ниво на владеене на чужди езици и солидното обучение по съвременни софтуерни приложения.