Промяна в нагласите към рисковете в живота за хората във високите възрасти. Ролята на здравето и други житейски събития

Анализирането на данни от SHARE добавя много ново и дълбочинно познание за живота на възрастните хора. Учените James Banks (University of Manchester and Institute for Fiscal Studies, London), Elena Bassoli, (Ca’ Foscari University of Venice – Department of Economics) и Irene Mammi, (Ca’ Foscari University of Venice – Department of Economics) използват данни от SHARE вълна 2 (2006/2007), вълна 4 (2011) и вълна 5 (2013), които съдържат лонгитюдни измервания на рискови нагласи в 14 различни държави.

Отношението към риска формира широк набор от лични решения, свързани например със спестявания и инвестиции, заетост, пенсиониране, социално осигуряване, здравословно поведение и начин на живот. В научна публикация се търсят детерминантите на рисковите нагласи и рисковите предпочитания на възрастните хора. Икономическата литература показва, че по-богатите хора показват средно по-ниска степен на неподатливост към риска (risk aversion), но също така изглежда, че отношението към риска се влияе и от други фактори, включително личностни черти, езикова структура и образование.
Но как може да се развият рисковите нагласи през жизнения цикъл? Доказано е, че възрастните хора са по-малко склонни да поемат финансови рискове от по-млади, като един от потенциалните фактори за това е когнитивният спад, който се случва в по-високите възрасти. Използвайки данните от SHARE, авторите потвърждават, че нагласите към риска се променят с възрастта, но някои от тези промени всъщност се дължат на житейски кризи, свързани с житейски събития, и най-вече на здравни кризи, а не само на възрастта сама по себе си.

Повече можете да прочетете от публикацията: Banks, J., Bassoli, E., Mammi, I.: Changing attitudes to risk at older ages: The role of health and other life events, Journal of Economic Psychology, Vol. 79, August 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102208