Представиха „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” на Консорциум SHARE ERIC България

На 11 април 2019 г. пред докторантския семинар на ИИОЗ-БАН бе представено „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на Консорциум SHARE ERIC България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.).

В началото доц. д-р Росен Люцканов, ръководител на Докторантския семинар, определи неговите цели – от една страна, да подпомога докторантите в тяхната работа по дисертационната им разработка най-вече с предоставяне на информация по различните процедури, запознаване с институционални изисквания и правила, обучение на умения за научноизследователска работа. От друга страна, семинарът е мястото, където те биха могли да споделят изследователски си намерения и идеи и да получат полезни съвети и мнение от млади колеги с подобен професионален статус и задачи.

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ръководител на колектива и национален координатор на работата по изследването от ИИОЗ-БАН представи изследователския колектив по проекта и самия проект, а гл. ас. д-р Габриела Йорданова разказа за провеждането на Седмата вълна на SHARE в България. Те поставиха акцент върху комплексността на проблематиката на изследването, при което се събира информация за жизнената история на респондента от детството му до настоящия момент, за неговото най-близко семейно обкръжение, за професионалния му път и здравен статус през годините, като всичко това се съотнася с актуалното му здравословно състояние. За целта в някои от вълните на изследването и в отделни страни се правят измервания на силата на захвата, сухи кръвни проби, когнитивен тест и др. под. Освен това събраната информация предоставя възможности, както за сравнителни анализи между страните участнички (страните от Европейския съюз и Израел), така и за съпоставки с други подобни панелни изследвания, провеждани в Северна Америка и Азия.

Друг акцент в тяхното представяне беше запознаване със сайта на проекта и по-специално с инструмента easySHARE, където подробно са описани процедурите за ползване на изключително богатата база от данни, натрупана през годините на провеждането на седемте вълни на изследването. Данните от Седмата вълна, в която за първи път участва и България, вече са достъпни за анализатори, предстои провеждането на Осмата вълна.

В заключение д-р Маркова и д-р Йорданова поощриха младите колеги да помислят как биха могли да използват тази разностранна информационна база, като се насочат и подберат информация с оглед своите изследователски интереси и дисертационни планове. Обещаха пълно съдействие от страна на колектива, особено след скорошното откриване на специализирания Научноизследователски център SHARE-България, който ще разполага с необходимата техника и програмни продукти за работа с данните, обработки и анализи.