Получени са в срок две проектни предложения по проект SHARE

business

В съответствие с приетите правила на ПРОГРАМА „Малки грантове за аналитични публикации на основата на данни от Изследване  на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)“ са получени в срок две проектни предложения:

1. „Анализ на взаимовръзката между социалната уязвимост и когнитивните умения при липса на преки индикатори за езиков статус” от доц. Ал. Пампоров и

2. „Качество на работата,  достъп до здравни услуги и здравен статус на лицата на 50 и повече години“ от проф. Ж. Владимиров и доц. Б. Богданова.

И двете проектни предложения отговарят на изискванията на програмата. Припомняме, че финансиране ще бъде отпуснато при приета за печат или подадена научна публикация в национално или чуждестранно реферирано издание.

Пожелаваме успех в работата на колегите и се надяваме на успешни публикации в рамките на програмния срок!