На 29 и 30 юли 2019 г. се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”

На 29 и 30 юли 2019 г. в Института за изследване на обществата и знанието – БАН” се проведе двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали – „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE”, с лектор доц. д-р Екатерина Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria на научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в европа“ (SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE – SHARE), обект от НПКНИ (2017-2023), финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) и изпълняван от консорциум от изследователи от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) и от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски. В обучението участваха колеги от Института за изследване на обществата и знанието, Института за изследване на населението и човека при БАН, преподаватели от Софийския и Югозападния университет и Академията на МВР, експерт-социолог от Фибанк, които оцениха като много полезна възможността да научат и изпробват по-сложни статистически обработки на големи масиви от данни с SPSS, а също и да се запознаят и работят със самата база данни от изследването SHARE.

Амбицията на координиращия екип от ИИОЗ-БАН е проектът на национална инфраструктура „SHARE България“ да позволи организиране на следващи специализирани обучения за анализ на лонгитюдни панелни данни от SHARE.