На 26 юли 2019 г. се проведе информационен семинар в НОИ

На 26 юли 2019 г. с представители на Националния осигурителен институт (НОИ) се проведе информационен семинар по проект Нови възможности във връзка с ИКТ-базрани системи и модели за продължаващо участие на България в SHARE и присъединяване към SHARE-ERIC. Проектът е финансиран по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г. на Министерството на образованието и науката (СПОРАЗУМЕНИЕ № Д01-162/28.08.2018 г.) и се изпълнява от консорциум от изследователи от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) и от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Задача на проекта е популяризирането на данните и научния и приложен потенциал на Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа / Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE, което се провежда от 2004 г., а от 2017 г. България се включва за първи път заедно с всички държави-членки на Европейския съюз и Израел.

Семинарът се откри от г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител на НОИ. Като подчерта тревожния факт – не само за България, а и за Европа, – че хората над 50 години са повече от останалото население, тя апелира за преодоляване на консервативните виждания по въпроса чрез акцентиране върху активното стареене и разработване на политики, които да го подпомагат. Изрази и своята увереност, че изследователските данни, които ще бъдат представени, със сигурност ще бъдат полезни за тяхната работа.

В отговор екипът по проекта от ИИОЗ-БАН направи презентация, специално ориентирана към професионалните потребности и интереси на аудиторията. В началото беше представена изследователската мрежа SHARE-ERIC, като се подчерта значението на подобни научни инфраструктури и необходимостта те да се поддържат. Внимание се отдели и на провеждането у нас на Седма и подготовката на Осма вълна на SHARE – теренна работа, въпросник и блокове въпроси, включени обективни измервания (бързина на придвижване, сила на захвата, сухи кръвни проби, когнитивни тестове и др. под., като по-специално измерването на силата на захвата беше демонстрирано и на място с помощта изследователски динамометри), достъп до данните, някои акценти от нулевото разпределение за България, по-интересни публикации и примери за използване на изследователските резултати в законодателни текстове и публични политики на европейски страни.

Интерес сред присъстващите предизвикаха обособените като митове популярни виждания и твърдения, свързани със застаряването на населението и пенсионирането: че възрастните хора не могат да работят най-вече поради влошено здравословно състояние; че те са по-малко ефективни на работното място от младите; че животът след пенсионирането е безпроблемен; че с оставането им на пазара на труда те са препятствие пред навлизането и реализацията на по-младите поколения; че застаряването на населението носи изцяло негативи.

Поставиха се и въпроси във връзка с новооткрития по проекта в ИИОЗ-БАН Специализиран научноизследователски и приложен център SHARE-България. Представителите на изследователския колектив обясниха, че Центърът е създаден и оборудван за работа с изключително богатия масив от изследователски резултати от SHARE, както и за провеждане на обучения на основата на бази данни от подобни големи международни лонгитюдни проучвания. Учените от ИИОЗ изразиха надежда, че при желание и интерес от страна на експертите на НОИ в бъдеще биха могли да си сътрудничат и работят по общи проекти.