Научно изследване за разликата в когнитивните способности между мъжете и жените

С рязкото увеличаване на продължител-ността на живота броят на хората над 65 години, страдащи от леко когнитивно увреждане и деменция, бързо нараства. В развиващите се страни жените изглежда са изложени на по-висок риск от развитие на леко когнитивно увреждане и деменция в сравнение с мъжете. Едно от обясненията на този феномен, често изтъкван от изследователите е, че разликата между половете в когнитивните способности в по-късния живот съответства на подобна неравнопоставеност между половете и в образованието. Скорошно проучване, проведено от Angrisani, Lee и Meijer, предлага известни доказателства за подобна причинно-следствена връзка. Изследователите разглеждат възможна трета група фактори, които могат да са в основата на наблюдаваните паралелни тенденции в пропуските в образованието и когнитивните способности. Открива се друг фактор, който обикновено съвпада с подобрените възможности за образование на жените: степента на икономическо развитие на страната. По-доброто икономическо развитие е свързано с по-добро образование, по-добри възможности на пазара на труда и по-добри здравни грижи. При подобрени условия на живот жените могат да имат подобрени когнитивни възможности, независимо от спенента на образование. Например в страните от Северна Европа, където различията между половете са исторически по-слаби (напр. Дания и Швеция), може да се наблюдава значително намаляване на разликата между половете в полученото образование, докато практически се наблюдава постоянна разлика в резултатите от когнитивните възможности между жени и мъже.

Повече можете да прочетете в изследването на Marco Angrisani, Jinkook Lee and Erik Meijer (2019): The gender gap in education and late-life cognition: Evidence from multiple countries and birth cohorts. The Journal of the Economics of Ageing.

URL: https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2019.100232

Снимка: Adobe Stock / WavebreakMediaMicro