Габриела Йорданова

Gabriela Yordanova

Габриела Йорданова е доктор по социология, доцент в  Института по философия и социология при БАН (бивш Институт за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките), член на Съюза на учените в България (СУБ) и Българска социологическа асоциация (БСА). Габриела Йорданова има богат опит в проучването и оценката на различни министерства, общини и компании в България. Нейните изследователски интереси са: общество на знанието, индустриални отношения, корпоративна социална отговорност, учене през целия живот, бюджет на времето, работа от разстояние, баланс работа-семейство.

Тя е член на екипа на проекта DIRESOC: Дигитализация и преструктуриране: кой социален диалог?, координиран от Университета в Лиеж – Изследователски център LENTIC, и изследовател в проекта BEYOND 4.0: Включващи фючърси за Европа във връзка с въздействието на промишлеността 4.0 (BEYOND 4.0), координиран от Холандската организация за приложни научни изследвания TNO. Габриела също е национален оператор (CTO) на международния проект SHARE – Изследване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа.

Тя също е координатор на дейностите  от ИФС-БАН на проекта SHARE-ERIC Bulgaria, финансиран от Министерството на образованието и науката – България в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури.

Габриела изнася лекции в Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Тя  участва като български експерт по проект, финансиран от Центъра за иновации и промени в Университета в Лийдс на тема „Социална защита на работниците в сътрудничеството – България“.

България, София 1000,
ул. Московска 13А
gyordanova@bas.bg


Екип