Излезе специален брой „Стареене по време на пандемия“ с отворен достъп в Revista Inclusiones

Пандемията от Covid-19 предизвиква безпрецедентна глобална криза, чийто ефекти наблюдаваме във всички сфери на индивидуалния и социален живот. Мултидисциплинарните, сравнителни изследвания относно ефектите от пандемията заслужават специално фокусирано внимание, най-малкото заради наблюдавани значителни вариации при разпространение на инфекцията, институционален отговор и реакции на населението в отделните държави. Необходимостта от висококачествени количествени данни в сравнителна и национална перспектива получава отговор от Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE)[1]. В началото на м. юни 2020 Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа организира специален модул “SHARE Corona Survey”, който предоставя висококачествени национални и сравнителни данни за въздействието на пандемията от Covid-19.

Специалният брой ‘Ageing in times of a pandemic’ на Revista Inclusiones е по инициатива на Екатерина Маркова и Габриела Йорданова от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН), които координират и българската научна инфраструктура SHARE-ERIC Bulgaria[2]. Този специален брой е подкрепен от Министерство на образованието и науката в рамките на Националната пътна карта за научна инфраструктура[3].

Целта на този специален брой ‘Ageing in times of a pandemic’ е да се осветлят различни аспекти на въздействието от падемията в страните от Югоизточна Европа на хората на 50 и повече години.

Броят включва 7 оригинални научни статии, разпределени в две тематични направления:

  • Социални, здравни и дигитални неравенства в условия на пандемия;
  • Семейни и социални мрежи, междугенерационна подкрепа, стратегии за справяне по време на криза: случаят Covid-19.

Броят ‘Ageing in times of a pandemic’ съдържа:

Editorial: AGEING IN TIMES OF A PANDEMIC

SOCIAL, HEALTH, AND DIGITAL INEQUALITIES IN PANDEMIC

  1. Elitsa Dimitrova, SOCIAL DIFFERENCES IN SELF-PERCEIVED HEALTH OF PEOPLE AT OLDER AGE IN EUROPEAN SOCIETIES. RESULTS OF THE SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE (SHARE)
  2. Boryana Bogdanova and Zhelyu Vladimirov, CROSS-SECTIONAL DIFFERENCES IN THE LEVEL OF DEPRESSION SINCE THE COVID-19 OUTBREAK: A STUDY ON SHARE DATA
  3. Ekaterina Tosheva, Gabriela Yordanova and Ekaterina Markova, BEFORE AND DURING THE OUTBREAK: PREREQUISITES FOR THE HIGH COVID-19 MORTALITY RATE IN BULGARIA. EMPIRICAL INSIGHTS FROM SHARE DATA

FAMILY AND SOCIAL NETWORKS, GENERATION SUPPORT, COPING STRATEGIES IN TIME OF A CRISIS: THE CASE OF COVID-19

  1. Mihaela Angelova, FACTORS AFFECTING THE ACTIVE LIFE OF PEOPLE AGED 50 AND OVER IN EUROPE BEFORE AND DURING THE PANDEMIC.
  2. Ekaterina Markova, Gabriela Yordanova and Ekaterina Tosheva, MENTAL HEALTH RISK ALERTS AND LONELINESS DURING THE PANDEMIC: A COMPARATIVE INSIGHT FROM THREE BALKAN COUNTRIES
  3. Vladimir Yordanov, COVID-19 PANDEMIC: A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL DISTANCING AND MENTAL HEALTH STATUS AMONG PEOPLE AGED 50 AND OLDER IN EUROPE
  4. Nikolay Netov and Diana Tisheva, AN INTUITIONISTIC FUZZY APPROACH FOR COVID-19 SURVEY ANALYTICS

Авторите и гост-редакторите на този специален брой дължат благодарност на Revista Inclusiones, и по-специално на Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda за предоставената възможност и висококачествената научна редакция. Благодарим и на Министерство на образованието и науката на Република България, без чиято помощ тази публикация с отворен достъп не би била възможна.

Обръщение от гост-редакторите е достъпно на адрес:

https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/3103

Специалният брой ‘Ageing in times of a pandemic’ е достъпен тук: RevistaInclusiones_Vol-8-NumEsp-Bulgaria-OCTDIC-2021-INC_Full_Volume.

Приятно четене!

[1] Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmacher, F. Malter, B. Schaan, S. Stuck, S. Zuber (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology. DOI: 10.1093/ije/dyt088

[2] More information could be found at https://share-eric-bulgaria.bg/en/

[3] National Roadmap for Research Infrastructures, Republic of Bulgaria, Ministry of Education and Science, available at: https://naukamon.eu/en/roadmap-for-research-infrastructure-of-the-republic-of-bulgaria-for-the-period-2020-2027/