Достъп до базата данни на SHARE

Данните от SHARE вече се използват от 41 български учени, експерти, студенти и докторанти. Очаква се всеки момент данните от специализирания COVID модул на SHARE да бъдат отворени за индивидуален достъп. Затова бихме искали да поканим всички колеги – експерти, учени, студенти и докторанти, които се занимават с изследователски задачи и научна работа, да се регистрират и да получат достъп до данните на SHARE.

Данните от SHARE могат да бъдат използвани само за научни цели. Повече можете да прочетете от SHARE Conditions of Use.

Ако желаете да използвате данните от SHARE, трябва да изпълните три прости стъпки, за да се регистрирате. Достъпът до данните от SHARE е индивидуален.

Стъпка 1: Прочетете условията за ползване: SHARE Conditions of Use. Трябва да декларирате съгласие с тези условия в следващата стъпка, за да може да получите достъп.

Стъпка 2: Запишете, попълнете и подпишете SHARE User Statement (PDF).

  • Всички апликанти трябва да попълнят и подпишат страница 1 (PAGE 1) от SHARE User Statement.  На страница 1 се посочва научната и изследователска институция, в която работи/учи апликантът. Щом се докаже принадлежност към научна и изследователска институция, достъпът до данни ще бъде предоставен.
  • Страница 2 от SHARE User Statement трябва да се попълни само ако апликантът не принадлежи към научна и изследователска институция (напр. университет, научен институт). При такава ситуация достъп може да бъде даден само в случай на работа по научен проект, но този проект трябва да се опише подробно и научните задачи да се представят ясно в SHARE User Statement (PDF). Моля, прочетете внимателно SHARE Conditions of Use.

Стъпка 3: Изпратете попълнената и подписана форма по имейл или по пощата до SHARE Research Data Center:

Email: share-rdc@centerdata.nl

Адрес:

SHARE Research Data Center
c/o CentERdata
Tilburg University
P.O. Box 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands