Данните от SHARE се използват активно в университетски курсове

През летния семестър на академичната 2020/21 г. доц. д-р Боряна Богданова проведе изборен курс, интегриран в учебния план на няколко магистърски програми, предлагани от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По време на курса студентите имаха възможността да работят по казус, базиран върху данни от вълна 7 на SHARE. В основата на разработения от доц. Богданова казус е публикацията й в съавторство с гл.ас. д-р Божидар Недев „Cross-sectional differences in the level of depression for elderly people in Europe“. За тези от вас, които имат желание да надникнат в класната ни стая, споделяме записи от лекция 1 и лекция 2 по темата.

През летния семестър на академичната 2021/22 г. доц. Богданова ще интегрира в курса си „Наука за данните в бизнеса и финансите“ (Data Science for Business and Finance), който се чете за студентите от МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“, резултатите от последната й публикация по темата в съавторство с проф. д.ик.н. Желю Владимиров „Cross-Sectional Differences in the Level of Depression since the COVID-19 Outbreak: A Study on SHARE Data“. Студентите ще имат възможност да работят с данни от COVID изданието на вълна 8 на SHARE.